Imamović: Insistirat ću na kažnjavanju igrača koji neopravdano otkažu dolazak na pripreme

EP-u moramo pristupiti mnogo ozbiljnije nego kvalifikacijama, ka¾e Imamoviæ

Image 

Predsjednik Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine Nihad Imamoviæ vjeruje da æe selektor Sabit Had¾iæ na raspolaganju imati najjaèe snage pred nastup naše reprezentacije na Evropskom prvenstvu u Litvaniji krajem avgusta iduæe godine.

No, za svaki sluèaj, Imamoviæ dodaje da æe insistirati na ka¾njavanju svakog igraèa koji neopravdano otka¾e dolazak na pripreme.

– Tra¾it æu striktno provoðenje propisa Meðunarodne košarkaške federacije (FIBA). Prije toga, provest æemo neophodnu proceduru u koju spada blagovremeno upuæivanje poziva i uplata osiguranja za reprezentativce – ka¾e Imamoviæ i naglašava da æe uèiniti sve kako bi ekipa imala najbolje moguæe uvjete za pripreme.

– Sla¾em se sa selektorom Had¾iæem da, s organizacione strane, EP-u moramo pristupiti daleko ozbiljnije nego kvalifikacijama – istièe Imamoviæ.

Da li æe KSBiH u tome uspjeti ovisi o finansijskoj situaciji o kojoj æe biti rijeèi na sutrašnjoj sjednici Upravnog odbora. Na dnevnom redu bit æe još jedna zanimljiva tema.

– Košarkaški savez Herceg-Bosne, posredstvom svojih predstavnika u KSBiH, tra¾i rotaciju na poziciji komesara takmièenja – otkriva Imamoviæ.

No, predsjednik KSBiH ne ¾eli se za sada izjašnjavati o prijedlogu za, praktièno, smjenu dosadašnjeg komesara Nadira Kored¾ije.

Spor Bosne i suca Pehara

Ispred èlanova Upravnog odbora naæi æe se prijedlog sudijske komisije o usvajanju liste slu¾benih lica (suci i komesari). Imamoviæ je veæ stavio primjedbu zbog toga što je meðu predlo¾enim arbitrima ime Dra¾ena Pehara iz Ljubuškog.

– Pehar je u sudskom sporu sa Košarkaškim klubom Bosna i njegovo uèešæe u prvenstvenim utakmicama u ovom sluèaju predstavljalo bi sukob interesa – istièe Imamoviæ.

 

(Avaz)