Žalba RSBiH Apelacionom sudu

ImageEUROPEAN HANDBALL FEDERATION

APELACIONI SUD

Sarajevo, 18.06.2008.

 

PREDMET: ®alba na odluku prvostepenog organa (takmièarska komisija) EHF-a

Poštovani,

Ula¾emo ¾albu na odluku Takmièarske komisije EHF-a donesenu 18.06.2008. godine a tièe se prekinute utakmice play-off meca za plasman na Svjetsko prvenstvo – Hrvatska 2009, izmeðu Bosne i Hercegovine i Maðarske odigrane 14.06.2008. godine u Sarajevu a kojom se potvrðuje rezultat prekinute utakmice te se izrièu kazne RS BIH i to odigravanja dvije utakmice bez prisustva publike te novèane kazne u visini 7500 EUR. 

Navodi koji su izneseni u èinjenicama koje se nalaze u Odluci Takmièarske komisije djelimièno ili potpuno su netaèni. Naime, situacija u dvorani, kakva se navodi u Odluci nije bila na rubu izmicanja kontrole iz prostog razloga jer to nije taèno – dokaz video snimak cijelog toka utakmice. Nije taèna èinjenica navedena u Odluci da je delegat utakmice Mr. Ericsson konsultovao predstavnike RS BIH niti predstavnike obezbjeðenja niti bilo koga iz organizacije meèa za bilo šta. Èak je delegat utakmice ignorirao zahtjeve èelnika RS BIH, organizatora i predstavnika obezbjeðenje da se vodi razgovor o nastavku utakmice. Delegat je razgovarao samo sa gostujuæom ekipom (reprezentacija Maðarske) koju je obavijestio da je od EHF dobio nalog za nastavak utakmice. Od predstavnika Maðarske reprezentacije je dobio odgovor da oni (reprezentacija Maðarske) ne ¾ele nastaviti utakmicu. Delegat utakmice Mr. Ericsson nije ništa uradio niti pokušao da uèini da se u skladu sa Pravilima poduzmu sve potrebne stvari kako bi se utakmica odigrala do kraja. Bez ikakvog obavještenja organizatoru ili nekome od predstavnika RS BIH  Mr. Ericsson je ušao u dvoranu i uzeo mikrofon te se bez prevodioca obratio publici na engleskom jeziku. Revoltiran što ga niko od publike ne sluša, objavljuje da je utakmica završena. Skandalozno, nezakonito i potcjenjivaèki!!!  Nakon toga Mr. Ericsson je dao intervju TV stanicama iz BiH da je tokom svog obraæanja publici pogoðen mobilnim telefonom u glavu te da je to razlog prekida utakmice. Obièna izmišljotina  – dokaz video material.Takmicarska komisija EHF-a je ocigledno ignorisala ove fakte I cinjenice  vidljive iz video materijala.     

Odlukom Takmièarske komisije
u kojoj su navedeni razlozi za donošenje Odluke su bez argumenata, netaèni i uvredljivi za RS BIH.
Navedeni razlog, da je onemoguæeno daljnje odigravanje utakmice je bez argumenata i netacno. (dokaz video snimak utakmice) Delegat je taj koji je trebao da zatra¾i i iscrpi sve moguænosti u dogovoru sa domaæinom kako bi se utakmica nastavila (eventualno pra¾njenje dijela ili cijele dvorane).

Navedeno nije uèinjeno niti je pokušano isto od strane delegata. Takmièarska komisija EHF, daje sebi za pravo da èinjenice koje nisu taène iznosi kao dokaze npr. da je delegat više puta tra¾io da se obrati publici kao i to da se brisanje parketa i zaustavljanje igre tokom utakmice iz razloga mokrog terena i lopte iskorištava kao dokaz da se radi o ubacivanju predmeta u teren – dokaz video materijal.Cinjenice koje Takmicarska komisija dostavlja u svojoj odluci u pretposljednjoj tacci cinjenica da je atmosfera opet postala negativna pa je delegate odlucio da otkaze utakmicu je neprihvatljiva I nerazumna.

Delegat utakmice Mr. Ericsson nije izvršio svoj posao na naèin kojim ga obavezuju Pravilnici i Pravila te za njegov nesavjestan rad treba da RS BIH snosi konsekvence. Ovo je za nas apsolutno neprihvatljivo. Vama je, kao i nama poznato da je, prvi put u istoriji rukometa, na ovakav naèin i zbog ubacivanja predmeta u teren prekinuta jedna meðunarodna utakmica nacionalnih timova. Ovom prilikom neæemo nabrajati sliène dogaðaje koji su i Vama poznati. Nikada i nikome nije palo na pamet da utakmicu prekine na naèin na koji je to uèinio Mr, Ericsson pri tom ne koristeæi sve moguænosti za odigravanje utakmice. Istina je da Maðarska reprezentacija nije ¾eljela da nastavi utakmicu a delegat  nije htio to da konstatuje te da postupi prema Pravilima i da im rok za izlazak na teren. Umjesto toga slu¾i se neistinom i prekida utakmicu. Još jednom ponavljamo da je apsolutna neistina da je onemoguæeno korektno odvijanje utakmice – dokaz video snimak utakmice. Istina je da su postojali svi uslovi da se utakmica nastavi te da je osiguranje u dvorani bilo garant da se utakmica mo¾e privesti kraju. Nakon svih ovih propusta delegata i obrazlo¾enja Takmièarske komisije EHF koju su poslali u svojoj Odluci bez pozivanja na bilo koji Pravilnik ili èlan Pravilnika, RS BIH je uvrijeðen ovakvom vrstom podcjenjivanja. Nije ispunjen ni jedan  uvjet da se utakmica prekine, delegat uopšte nije imao namjeru da nastavi utakmicu niti mu je palo na pamet da iskoristi sve raspolo¾ive moguænosti kako bi se utakmica nastavila. Takmièarska komisija EHF a  je ovakvom neprincipijelnom, nezakonitom i neprofesionalnom Odlukom, prihvata prekid utakmice  sa ignorancijom prema dostavljenim materijalima RS BIH iz kojih je vidljivo da nije postojao ni jedan razlog za prekid utakmice te daju za pravo RS BIH i rukometnom sportu u BIH da se osjeæamo graðanima drugog reda. EHF i njegovi organi i tijela moraju i  trebaju da u skladu sa svojim Pravilnicima i aktima postupaju prema svim èlanicama EHF na isti naèin što se u ovom sluèaju nije desilo. Oèekivali smo da æe se raspravljati o faktima i èinjenicama a ne o nekim drugim interesima. Tra¾imo od Vas da pogledate video materijale koji se nalaze u EHF te da iskljuèivo na osnovu tih èinjenica donesete Odluku. Delegat utakmice Mr. Ericsson je oèigledno u svojoj izjavi tra¾io opravdanje za ono što nije uradio u skladu sa Pravilnikom i dosadašnjom praksom EHF-a, a morao je. Pregledom video materijala uoèit æe te da je delegate Mr. Ericsson priznao I izjavio da je pogriješio kada je donio odluku o prekidu utakmice a to nije relevantno za Takmièarsku komisiju EHF. Nakon ovakvih, gore napisanih stavova iz Odluke Takmièarske komisije EHF koji su u suprotnosti sa Propisima i dosadašnjom praksom EHF o naèinu prekida utakmice, navedenom Odlukom se ka¾njavamo i sa odigravanjem dvije utakmice bez prisustva publike i novèanom kaznom od 7500 EUR.Nevjerojatno. Radi se o drastiènim kaznama koje EHF i Takmièarska komisija EHF nije imala pravo donijeti iz razloga jer, još jednom ponavljamo, nije se stekao ni jedan potreban uslov da se utakmica prekine te da je sigurnost svih uèesnika meèa nije bila ugro¾ena. Ove gore navedene kazne i naèin na koji su donesene te fakti koji su izneseni u Odluci (da domacin nije obezbjedio odvijanje utakmice bez uticaja publike,agresivno ponasanje zvanicnika domaceg tima prema sluzbenim licima ,nesportsko ponasanje publike… ) daju nam  za pravo da se obratimo IHF – u,  MOC I Meðunarodnom Sudu za ljudska prava u Strazburu kako bi zaštitili svoje interese. Pored ovoga, RS BIH æe uputiti svim èlanicama EHF-a i IHF-a video materijal sa navedene utakmica kako bi kompletnoj rukometnoj javnosti u Svijetu dali moguænost da objektivno sagledaju   dogadjaje na utakmici – prekid utakmice,te dostaviti odluku Takmicarske komisije I navedene razloge u istoj za izricanje kazni za RSBIH.

Ovom ¾albom tra¾imo od Vas da kao punopravnoj èlanici EHF-a date priliku i šansu na objektivan pogled na prekid utakmice. Takoðer, po informaciji sa kojom mi raspola¾emo odluka takmicarske komisije nije donesena jednoglasno što bi trebalo da uzmete u obzir.

Tra¾imo da se Odluka Takmièarske komisije u potpunosti poništi jer nisu postojali razlozi niti su bili ispunjeni uslovi za prekid utakmice, te da se utakmica na fer i sportski naèin završi do kraja ili da se odigra nova utakmica sa istim akterima. Tra¾imo da se kazna izreèena u Odluci Takmièarske komisije o odigravanju dva meèa bez prisustva publike u potpunosti poništi jer je nepravicna I nezakonita. Tra¾imo da se izreèena novèana kazna u iznosu od 7500 EUR ukine.

Zaèuðeni smo da Odluka Takmièarske komisije EHF uopšte ne tretira sudije Mr. Leifsson / Mr. Palsson i delegata Mr. Ericsson a navedena gospoda su jedini i iskljuèivi krivci za dogaðaje u Sarajevu. Svojim suðenjem, a delegat i svojim nepoznavanjem Pravila, su doveli do prekida utakmice. Tra¾imo da najoštrije sankcije prema gore navedenim osobama a uvidom u snimak utakmice uvjerit æe te se o postupcima, naèinu suðenja i donošenju odluka sudijskog para i delegata. 

Oèekujemo da æete našu ®albu tretirati na fer, pošten i nepristrasan naèin uzimajuæi u obzir fakte i èinjenice sa video snimaka.

U prilogu vam dostavljamo našu &n
bsp;prvu
®albu upuæenu nakon prekida utakmice 14.06.2008  te Vas obavještavamo da se kompletan video i audio materijal nalazi u EHF te Vas molimo da uz ovu ®albu preuzmete navedeni materijal iz EHF što je i sastavni dio ove ®albe.

 

S poštovanjem, 

Secretary general

Smajo Karaèiæ