Kako generalni sekretar N/FSBiH poku¹ava skriti nesposobnost

ImageNije Osloboðenje “osudilo“ Ušanoviæa, veæ njegovi saradnici

O Munibu Ušanoviæu, generalnom sekretaru Nogometnog/Fudbalskog Saveza Bosne i Hercegovine, istinu æe reæi na suðenju koje uskoro treba da poène pred Sudom BiH. Sudiæe mu se, podsjetimo, zbog utaje poreza i zloupotrebe polo¾aja, a Tu¾ilaštvo æe pokušati dokazati kako je, zajedno sa sekretarom za finansije N/FSBiH Miodragom Kurešom, oštetio dr¾avu za oko 2,3 miliona maraka.

Nemam namjeru da se preko novinskih stubaca polemišem sa èovjekom, koji uskoro mo¾da neæe moæi slobodno šetati gradom, s obzirom na to da, ukoliko mu se doka¾e krivnja, mo¾e dobiti od tri do 10 godina zatvora, kako za utaju poreza, tako i za zloupotrebu polo¾aja.

Zato, ne treba èuditi direktni atak generalnog sekretara N/FSBiH za potpisnika ovih redova, jer sam uvjeren da su ovo posljednji trzaji èovjeka koji se bori za zrak, te pokušaji svaljivanja svoje krivice na druge.

A prava istina je da Nogometni Savez BiH nije bio u stanju ispuniti sve uslove za dobijanje licence ili certifikata pri èemu su predsjednik bh. kuæe nogometa Iljo Dominkoviæ, ali i UEFA za to okrivili upravo prvog èovjeka sekretarijata Muniba Ušanoviæa, èija nesposobnost je umalo dovela do toga da klubovi iz BiH ostanu bez uèešæa u evropskim takmièenjima.

Osloboðenje je, istina, donijelo naslov kako bi klubovi MOGLI ostati bez nastupa u Evropi, jer Savez gubi licencu, ali isto tako, istra¾ujuæi cijeli sluèaj, odmah sutradan se potrudilo da objasni u èemu je N/FSBiH pogriješio prilikom licenciranja. Na kraju jedini smo mi donijeli informaciju da klubovi mogu iæi u Evropu. Takoðer, prenijeli smo i izjavu direktora Komisije za licenciranje Sulejmanija Talata, koji je klubovima objasnio da æe ipak moæi iæi u Evropu, ali da postoje jasni problemi Saveza oko licenciranja, a sam predsjednik N/FSBiH Iljo Dominkoviæ u nekoliko medija dao je izjavu kako æe UEFA oduzeti licencu N/FSBiH, te da se nada da klubovi neæe ispaštati zbog toga.

Ne znam zašto, nizom insinuacija i podvala Ušanoviæ, èija je sposobnost obavljanja zadatih mu poslova u N/FSBiH veæ davno stavljena pod upitnik, atakuje na Osloboðenje i mene kao novinara ovog lista, iako je veæ dva dana poslije (7. februara), Osloboðenje je donijelo naslov: “UŠANOVIÆ GLAVNI KRIVAC – UEFA neæe kazniti bh. klubove“. (mo¾e se provjeriti na stranici Osloboðenja, www.oslobodjenje.ba).

Èak je i Dominkoviæ jasno oznaèio krivca, a radi se o generalnom sekretaru N/FSBiH Munibu Ušanoviæu, kojeg, nadamo se zbog dobrobiti nogometa u BiH, uskoro više ne­æemo morati gledati u bh. savezu. Naime, Ušanoviæu u maju istièe mandat na mjestu generalnog sekretara i zaista bi bilo sramotno da se ponovo kandiduje na istu funkciju, s obzirom na to da je za vrijeme njegove “vladavine“ naš nogomet potresao niz skandala.

Za Ušanoviæa koji je direktno prozvao potpisnka ovih redova pravdajuæi ono što se opravdati ne mo¾e i iznoseæi tek svoje mišljenje, koje nije potkrepljeno ni jednim adekvatnim dokazom, mo¾da bi bilo najbolje da povede raèuna o svom ponašanju i vokabularu kojim proziva one koji znaju da nije u pravu..

Takoðer, ne mo¾emo da ne pomenemo da je isti Munib Ušanoviæ, kada je veæ pomenuo bh. navijaèe, u Grèkoj, ali i Oslu, sugerisao organizatorima utakmice da se zabrani ulazak BH Fanatikosima na stadion, jer bi “njihovo ponašanje moglo dodatno finansijski koštati N/FSBiH“.

Taj isti Ušanoviæ servira gnusnu la¾ da je Osloboðenje pisalo negativno o potpisnicima pisma protiv N/FSBiH, što se lako mo¾e provjeriti, s obzirom na to da je arhiva našeg dnevnog lista dostupna javnosti.

Informacije koje smo prezentirali nisu bile moj “monstruozni poriv“, kako ka¾e Ušanoviæ, koji oèito sebe stavlja iznad N/FSBiH, da posvaðam Savez i klubove, veæ da javnosti iznesemo situaciju u kojoj su se klubovi našli zbog nemarnosti pojedinaca u N/FSBiH. Iza naših navoda stoje dokumenti i odluke relevantnih institucija, a protekle sedmice objavili smo niz naslova, te objašnjenja oko problema licenciranja. Poèev od ekskluzivne najave da bi N/FSBiH mogao izgubiti licencu, odnosno certifikat, moguænosti da klubovi ne idu u Evropu, pa sve do toga da saznamo ko to u N/FSBiH nije uradio svoj posao.

Upravo je u tome i bit: Svi sa kojima smo razgovarali kao krivca su istakli generalnog sekretara Muniba Ušanoviæa, koji nije bio u stanju uraditi svoj dio posla. Mo¾da bi za njega najbolje bilo da, fudbalskim ¾argonom reèeno

reèeno, “objesi kopaèke o klin“, i u¾iva u slobodi dok traje.

Podsjetimo još na jedan detalj, koji mo¾da nema nikakve veze sa ovim sluèajem, ali itekako govori o tome ko je Munib Ušanoviæ. Naime, svega nekoliko dana nakon utakmice u Beogradu izmeðu SCG i BiH, generalni sekretar otputovao je u glavni grad Srbije kako bi se ulizivao èelnicima FS Srbije, sa kojima je potpisao protokol o prijateljstvu. A taj isti FS Srbije dopustio je navijaèima iz RS da napadnu BH Fanatikose, koje je Ušanoviæ, u svojoj izjavi za medije, izjednaèio sa napadaèima.

A što se tièe “bolne istine“ i insuinacija da smo informacije dobili iz N/FSBiH, iz toga je vidljivo da je i samom Ušanoviæu jasno da kako ni ljudi iz saveza ne stoje iza njega, jer su oèito svjesni njegovih propusta.

Toliko o Ušanoviæu, generalnom sekretaru N/FSBiH optu¾enom za utaju poreza i zloupotrebu polo¾aja, a po mišljenju UEFA, Ilje Dominkoviæa i Sulejmanija Talata, direktora Komisije za licenciranje, glavnim krivcem za probleme nastale oko licenciranja.

osloboðenje